top of page
Stichting Palliatieve Zorg Dirksland

Stichting Palliatieve Zorg Dirksland

Hospice Calando is een divisie van Stichting Palliatieve Zorg Dirksland (PZD). PZD is een toegelaten instelling in het kader van de wet toelating zorginstellingen (Wtzi)

De andere divisies zijn MPT-Calando, VTZ-Calando, en de divisie onderzoek en onderwijs. MPT-Calando is een consultatieteam dat zorgverleners ondersteunt met ervaring en deskundigheid op het gebied van palliatieve zorg. Informatie vindt u onder het kopje verwijzers. VTZ-Calando is de vrijwilligersorganisatie. Hierover leest u meer onder het kopje vrijwilligers.

Bij divisie onderzoek en onderwijs worden activiteiten op dit gebied in samenwerking met andere organisaties verricht.

Zo wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan. Ook worden regelmatig scholingen georganiseerd voor werknemers van andere instellingen, zoals de thuiszorg. Er wordt ook gelegenheid geboden voor stages van artsen in opleiding, verpleegkundigen en studenten.

 

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur van PZD bestaat uit de volgende personen: De heer J.C.A. Kremers MAH is verantwoordelijk voor het zorginhoudelijke en algemene beleid.

Mevrouw Drs. H.S. Noordzij is verantwoordelijk voor het medisch beleid. Alle betrokkenen bij de organisatie hebben een functionele verantwoordelijkheid. Daarom kan PZD een platte organisatie zijn met weinig managementlagen.

 

Vrijwilligers

Meer dan 50 vrijwilligers zijn betrokken bij PZD. Zij zorgen voor de huiselijke sfeer en verrichten veel ondersteunende werkzaamheden. 

Raad van Toezicht

PZD heeft een Raad van Toezicht, welke voorgezeten wordt door Dhr. A.Robijn

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het jaarplan, het strategisch beleidsplan en stelt elk jaar o.a. de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening vast. Een beknopte versie van de jaarrekening kunt u inzien in het desbetreffend jaarverslag.

De Stichting kent een klokkenluidersregeling en is er een vertrouwenspersoon

PZD heeft een ANBI-status, dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Tuinhuis
Hospice achterzijde
Hospice achterzijde
Logeerkamer
Huiskamer
bottom of page