top of page
Privacyverklaring

Stichting Palliatieve Zorg Dirksland (SPZD) gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Als u gebruik maakt van diensten van SPZD,  dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met een van onze medewerkers of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam

  • Geboortedatum

  • Adresgegevens

  • BSN

  • Telefoonnummer / mobiel nummer

  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)

  • E-mailadres

  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?

SPZD heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk advies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

 

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

SPZD bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van uw verblijf verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Delen met anderen

SPZD zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). SPZD heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

SPZD zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie hebben wij een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. SPZD blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

SPZD is bekend met het feit dat het zorgkantoor en zorgverzekeraars (materiële) controles kunnen uitvoeren in het kader van de geleverde zorg. Het is CuraMare (hoofdaannemer) en/of het zorgkantoor en zorgverzekeraars toegestaan om controle / audits / steekproeven uit te voeren of de zorg geleverd wordt conform de zorgovereenkomst, indicatie en/of het zorgleefplan. Met het tekenen van de zorgovereenkomst gaat u akkoord met bovenstaande. 

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@calando.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

SPZD neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via telefoon of mail.

 

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door SPZD kunt u contact opnemen met de directeur bestuurder, Dhr J.C.A. Kremers, via het algemene telefoonnummer of via info@calando.nl

 

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

bottom of page