top of page
Stichting Palliatieve Zorg Dirksland

Stichting Palliatieve Zorg Dirksland

Hospice Calando is een divisie van Stichting Palliatieve Zorg Dirksland (PZD). PZD is een toegelaten instelling in het kader van de wet toelating zorginstellingen (Wtzi)

De andere divisies zijn MPT-Calando, VTZ-Calando, en de divisie onderzoek en onderwijs. MPT-Calando is een consultatieteam dat zorgverleners ondersteunt met ervaring en deskundigheid op het gebied van palliatieve zorg. Informatie vindt u onder het kopje verwijzers. VTZ-Calando is de vrijwilligersorganisatie. Hierover leest u meer onder het kopje vrijwilligers.

Bij divisie onderzoek en onderwijs worden activiteiten op dit gebied in samenwerking met andere organisaties verricht.

Zo wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan. Ook worden regelmatig scholingen georganiseerd voor werknemers van andere instellingen, zoals de thuiszorg. Er wordt ook gelegenheid geboden voor stages van artsen in opleiding, verpleegkundigen en studenten.

 

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur van PZD bestaat uit de volgende personen: De heer J.C.A. Kremers MAH is verantwoordelijk voor het zorginhoudelijke en algemene beleid.

Mevrouw Drs. H.S. Noordzij is verantwoordelijk voor het medisch beleid. Alle betrokkenen bij de organisatie hebben een functionele verantwoordelijkheid. Daarom kan PZD een platte organisatie zijn met weinig managementlagen.

Raad van Toezicht

PZD heeft een Raad van Toezicht, welke voorgezeten wordt door Dhr. A.J. Heij

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het jaarplan, het strategisch beleidsplan en stelt elk jaar o.a. de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening vast. Een beknopte versie van de jaarrekening kunt u inzien in het desbetreffend jaarverslag.

De Stichting kent een klokkenluidersregeling en is er een vertrouwenspersoon

PZD heeft een ANBI-status, dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Vrijwilligers

Meer dan 50 vrijwilligers zijn betrokken bij PZD. Zij zorgen voor de huiselijke sfeer en verrichten veel ondersteunende werkzaamheden. 

Cliëntenraad
Medezeggenschap binnen PZD wordt op informele wijze vormgegeven door de vrijwilligerscommissie en op formele wijze door de cliëntenraad. Zorginstellingen moeten hun cliëntenraad altijd om advies vragen voordat ze een besluit nemen over onder meer een fusie of samenwerking met andere instellingen, verhuizing of verbouwing, en het vaststellen van de begroting. Ook over de te leveren zorg en diensten moet de instelling met de cliëntenraad overleggen. Dat geldt in ieder geval voor voeding, veiligheid, gezondheidsaspecten, hygiëne, geestelijke verzorging, maatschappelijke bijstand, recreatie- en ontspanningsmogelijkheden.
 

De cliëntenraad moet alle informatie krijgen die nodig is om advies te kunnen geven. Ook moet de instelling het advies tijdig aanvragen, zodat het ook echt van invloed kan zijn op het besluit. Het advies van de cliëntenraad is zwaarwegend. De instelling mag geen van een schriftelijk advies afwijkend besluit nemen voordat een commissie van vertrouwenspersonen heeft vastgesteld dat de instelling in redelijkheid tot dat besluit kon komen.
De cliëntenraad mag verder ook ongevraagd advies geven over onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn.

Wilt u meer weten over onze cliëntenraad, klik dan hier

Organogram

Klik hier voor ons organogram

bottom of page