top of page
Trainingen en workshops

Trainingen en workshops

Calando verzorgt ook trainingen en workshops palliatieve zorg voor zowel verpleegkundigen, huisartsen als medisch specialisten. Voor informatie over mogelijkheden en tarieven kunt u contact met ons opnemen.

Palliatieve systematische anamnese

Bij een nieuwe patiënt die zich tot u wendt voor palliatieve begeleiding is het zinvol steeds een systematische anamnese af te nemen. De reden is dat het klachtenpatroon vaak zo divers is, dat het stellen van open vragen vaak problemen onbesproken laat. Dit is met name relevant omdat er nogal eens een interactie van symptomen is. Zo kunnen pijn en obstipatie verergeren door het bestaan van een depressie. Het niet behandelen van de depressie betekent dan dat de pijn inadequaat behandeld wordt. Ook bij patiënten die u in follow up heeft, kan het zinvol zijn periodiek de volgende vragenlijst langs te lopen:

 

  1. Is er pijn? Zo ja: inschatting van de ernst op grond van gerichte anamnese ("Houdt de pijn U uit de slaap? Wordt U tijdens een gesprek steeds door pijn afgeleid" etc) of visual analogue scale.

  2. Hoe is de eetlust?

  3. Bestaat er misselijkheid?

  4. Heeft de patiënt recent gebraakt?

  5. Is er sprake van obstipatie?

  6. Is er sprake van somberheid of verlies van interesse?

  7. Is er sprake van verwardheid? (denk aan delier)

  8. Bestaat er kortademigheid?

  9. Slaapt patiënt normaal? (PM verstoorde en onrustige slaap is vaak een uiting van delier)

  10. Is er sprake van somberheid?

 

Kwantificeren

Soms is het moeilijk in te schatten hoe ernstig een klacht subjectief beleefd wordt, wat de meest en minst belangrijke klachten voor een patiënt zijn en wat het effect van ingestelde interventies is. Het is dan zinvol de patiënt te vragen de ernst van iedere klacht op een schaal van 1 op 10 te kwantificeren en dit bv. dagelijks te noteren. Een voorbeeld van een anamneseformulier sturen wij u op verzoek toe.

Ook is het vaak zinvol tegelijkertijd de medicatie te saneren. Het voortgezet gebruik van bv. cholesterolsyntheseremmers of orale antistolling is vaak niet zinvol terwijl bij medicatieuitbreiding i.v.m. symptoombestrijding wel ongewenste interacties mogelijk zijn.

Hulp nodig?

Bij problemen kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week overleggen met een van de verpleegkundigen van Calando, die u tijdens kantooruren zal doorverwijzen naar de dienstdoende consulent.

bottom of page