Palliatieve sedatie

Inleiding

Palliatieve sedatie is het gedurende het gehele etmaal of een deel daarvan in slaap houden van de patient met als doel zijn lijden te verlichten, echter zonder het vooropgezette doel het leven te beeindigen.

 

Indicatie

Ernstig lijden ondanks optimale palliatieve zorg bij patienten met een op korte termijn infauste prognose. Te denken valt aan niet goed behandelbare pijn, misselijkheid of angst. Een vaak voorkomende indicatie is een ernstig onrustig delier bij een stervende patiënt, onvoldoende reagerend op haloperidol en sedativa.

 

Opmerkingen

 • Palliatieve sedatie is iets geheel anders dan euthanasie en dus ook niet geïndiceerd als "doekje voor het bloeden" bij patienten bij wie euthanasie is toegezegd;

 • Morfine is ongeschikt als middel om diepe sedatie te bewerkstelligen: hoge doseringen morfine leiden wel tot sufheid, maar ook vaak tot een delier en slechts zelden tot het gewenste verlies van bewustzijn.

 

A Methodiek volgens KNMG richtlijn

 

Stap 1: Midazolam
Bij start sedatie 10 mg s.c. Z.n. iedere 2 uur 5 mg s.c.Startdosering 1,5-2,5 mg/uur s.c./i.v.,bij onvoldoende effect na minimaal 4 uur de dosering met50% ophogen, altijd in combinatie met een bolus van 5 mg s.c.

Bij risicofactoren (patiënten >60 jaar, gewicht <60 kg, ernstige nier- of leverfunctiestoornissen, sterk verlaagd serumalbumine en/of co-medicatie die kan leiden tot versterkte sedatie):

 • Lagere startdosis (0,5-1,5 mg/uur), en

 • Langer interval (6-8 uur) voordat de onderhoudsdosering wordt opgehoogd. Bij doseringen >20 mg/uur zie stap 2.

Stap 2 Levomepromazine 25 mg s.c./i.v, evt. na 2 uur 50 mg 0,5-8 mg/uur s.c./i.v. in combinatie met midazolam. Na 3 dagen dosering i.v.m. stapeling halveren.Bij onvoldoende effect midazolam en levomepromazine staken, zie stap 3.

 Stap 3 Propofol 20-50 mg i.v. 20 mg/uur i.v., per 15 minuten met 10 mg/uur ophogen.Toediening onder supervisie van een anesthesioloog is raadzaam.Kan in het ziekenhuis ook als stap 2 worden overwogen.

 

B Uitwerking door MPT Calando

Voor continue palliatieve sedatie:

 • Starten met een shot van:5 mgr. Dormicum/midazolam

 • Pomp instellen op: 2 mgr Dormicum.midazolam per uur

 • Bolus op: 5 mgr Dormicum/midazolam per 2 uur

 

Bij onvoldoende effect, maar niet eerder dan 2 uur na de start, nogmaals shot van 5 mgr. Dormicum/midazolam geven. Wanneer er nog onvoldoende effect is dan na 2 uur weer een bolus van 5 mgr Dormicum /midazolam geven en de pomp ophogen naar 4 mgr. per uur. Zo doorgaan tot gewenste effect er is of het maximum van 20 mgr per uur wordt overschreden.

 

Bij onvoldoende effect altijd nagaan of er geen belemmerende factoren zijn waardoor de patiënt niet tot rust komt:

 • Volle blaas/darm;

 • Pijn (door het stoppen van de pijnmedicatie);

 • Onthoudingsverschijnselen (nicotine/alcohol);

 • Onrustige omgeving.

 

Als Dormicum/midazolam niet effectief is treedt stap 2 in werking te weten: geef eenmalig 25 mgr Nozinan s.c. naast de reeds ingestelde dormicum per s.c. pomp. Er kan dan voor gekozen worden om dit intermitterend te herhalen of een s.c. pomp met continu Nozinan (volgens tabel) bij te geven.

Hospice Calando   |   Vivaldilaan 2-4   |   3247 EE Dirksland   |   T 0187-609147   |   F 0187-609148   |   info@calando.nl

 • Facebook Social Icon